Изберете език
Loading

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ | Eкологична отговорност | Законодателство

Национално законодателство

Закон за опазване на околната среда, Преходни и заключителни разпоредби, § 9

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация

Наредба № 1 от 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване е отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение

Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл.3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети


Европейско законодателство

Директива 2004/35/ЕО от 21 април 2004 г.  относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети   32004L0035