Изберете език
Loading

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ | Комплексни разрешителни

       Комплексните разрешителни са превантивен инструмент за осигуряване изпълнението на мерки за ефективно използване на ресурсите, недопускане или намаляване на емисиите на вредни и опасни вещества в атмосферата, водите и почвата, включително мерки за предотвратяване на образуването и законосъобразното управление на отпадъците, от промишлени дейности. Тези мерки трябва да се основават на прилагането на най-добрите налични техники и да бъдат изпълнявани с  цел опазване качеството на околната среда като цяло.

 

Този раздел има за цел да даде информация по отношение на:

  • Законодателството по комплексни разрешителни;

  • Попълване на заявлението за издаване на комплексно разрешително;

  • Минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по   чл.  117 от Закона за опазване на околната среда;

  • Реда и начина за контрол на  комплексните разрешителни;

  • Текущи процедури по издаването на комплексни разрешителни;

  • Обяви за обществен достъп;

  • Броя нови и действащи инсталации, за които в периода до 31.12.2008 г. са издадени комплексни разрешителни;

  • Публичния регистър с данни от издаването, преразглеждането, изменението, актуализирането и отмяната на комплексните разрешителни.

  • Прилагането на Протокола за регистрите за изпускането и преноса на замърсители.