Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Пресцентър | парламентарен контрол

03 Юли 2015 | 13:37 Въпрос от народния представител Джевдет Ибрям Чакъров от Парламентарната група на Движение за права и свободи относно изпълнение на приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали“ на Оперативна програма "Околна среда" 3 юли 2015 г. повече ...
12 Юни 2015 | 15:27 Въпрос от народния представител Манол Трифонов Генов oт Парламентарната група „БСП лява България“ относно Проект за интегриран воден цикъл на град Асеновград 12 юни 2015 г. повече ...
12 Юни 2015 | 15:06 Въпрос от народния представител Слави Пенчев Бинев от Парламентарната група на "Патриотичен фронт" относно санкциите от ЕК, заради регионалните депа 12 юни 2015 г. повече ...
12 Юни 2015 | 15:00 Питане от народния представител Чавдар Георгиев Георгиев от ПГ „БСП лява България“ относно актуалната политика на Министерство на околната среда и водите за закриване на депа за битови отпадъци и изпълнение на изискванията за екологосъобразно третиране на отпадъците 12 юни 2015 г. повече ...
03 Април 2015 | 15:25 Въпрос от народния представител Джейхан Ибрямов от Парламентарната група на Движение за права и свободи относно някои допуснати до участие кандидати в конкурсите за назначаване на директори на Регионалните инспекции на околната среда и водите 3 април 2015 г. повече ...
03 Април 2015 | 15:00 Въпрос от народния представител Георги Божинов от ПГ „БСП лява България“ относно съотношението разходи-ползи при изграждането на обекти по Оперативна програма „Околна среда“ и промените в цената на услугата за населението, извършвана от операторите на тези обекти 3 април 2015 г. повече ...
03 Април 2015 | 14:50 Въпрос от Георги Тодоров Божинов, народен представител от ПГ „БСП лява България“ относно напредъка по одобряване на Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“ и мерките, които се очаква да стартират през 2015 г. 3 април 2015 г. повече ...
Архив