Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води BG03 Биологично разнообразие и екосистеми

Програма LIFE

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Контакти

 

МОСВ-Ръководство  МОСВ-Администрация  ПУДООС  ИАОС,РИОСВ,БД,ДНП

Длъжност

Име, фамилия

Телефон

Имейл

МИНИСТЪР

Приемен ден:

Всеки последен понеделник на месеца

Ивелина
Василева

02/ 940 61 94

Факс: 02/ 986 25 33

minister@moew.government.bg

 ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

Приемен ден:

Всеки първи петък от месеца

Атанаска Николова

02/ 940 61 49

Факс: 02/ 986 48 48

anikolova@moew.government.bg

 

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

Приемен ден:

Всеки втори вторник от месеца

Красимир
Живков

02/ 940 61 81

Факс: 02/ 980 96 41

cabinet_zhivkov@moew.government.bg

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

Приемен ден:

Всеки трети понеделник от месеца

Бойко
Малинов

02/ 940 62 59

Факс: 02/ 987 35 61

cabinet_malinov@moew.government.bg

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА МИНИСТЪРА

Мирела
Тотева

02/ 940 62 81

Факс: 02/ 986 25 33

mtoteva@moew.government.bg

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Валерия
Герова

02/940 62 30

vgerova@moew.government.bg

ПАРЛАМЕНТАРЕН СЕКРЕТАР

Ивайло
Петков

02/ 940 62 33

ipetkov@moew.government.bg

СЪВЕТНИК НА МИНИСТЪРА
Марта
Петрова
02/9406265

 

mpetrova@moew.government.bg

 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ

Йова
Апостолова

02/ 940 67 49

yoapostolova@moew.government.bg