Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води BG03 Биологично разнообразие и екосистеми

Програма LIFE

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Законодателство | Списък на актовете

I. Общо устройство и администрация

1. Закони

Закон за опазване на околната среда - Ново: Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, обн. ДВ., бр. 62 от 14.08.2015 г.

Закон за достъп до обществена информация

Закон за защита на личните данни

2. Правилници

Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по околна среда

Правилник за устройството и дейността на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции

Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

3. Други

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите


II. Сектор ВОДИ

III. Сектор ВЪЗДУХ
 
IV. Сектор ПРИРОДА

V. Сектор ПОЧВИ

VI. Сектор КЛИМАТ

VII. Сектор ОТПАДЪЦИ

VІІІ. Сектор ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ

ІX. Сектор ШУМ

X. Координация на контролната дейност